Forretningsorden for Senior-Udvalget (SU)

Definition af et seniormedlem:

HI´s senior medlemmer (medlemmer af Halinspektørforeningen der
er gået på pension efter efterløn).

Valg af medlemmer:

SU, der er nedsat af FU, består af:
– formand
– 2 udvalgsmedlemmer
Formand og 1 udvalgsmedlem vælges på Seniormødet i ulige år for 2 år.
1 udvalgsmedlem vælges på Seniormødet i lige år for 2 år.

Formål:

Virke for sammenhold mellem halinspektører, der er gået på efterløn eller pension. Desuden skal SU arbejde for samvirke og fællesskab mellem HI og SU.
Alle seniormedlemmer af HI har ret til at deltage i SU´s arrangementer.

Seniormøde:

I forbindelse med årsmødet i HI afholdes et Seniormøde, hvor alle seniormedlemmer indbydes, har stemmeret og er valgbare.
Indkaldelse foretages i lighed med indkaldelsen til HI’s Generalforsamlingen (vedtægternes § 7).
Forslag, der af seniormedlemmerne ønskes behandlet på seniormødet, skal være sekretariatet i hænde senest 15. april og udsendes til seniormedlemmerne senest 14 dage før mødet.

Seniormødet har følgende dagsorden:

01. Velkomst og valg af dirigent

02. Orientering om arbejdet i SU

03. Orientering om SU´s økonomi

04. Valg

05. Eventuelt

HI´s årsmøde og repræsentantskab:

Alle seniormedlemmer kan iflg. vedtægterne deltage i Generalforsamling i HI på lige fod med øvrige HI-medlemmer.
Formanden for SU vil blive inviteret til at overvære repræsentantskabsmøderne (med taleret).

Møder:

Der afholdes møder i SU efter behov på formandens initiativ, eller hvis de to øvrige udvalgsmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse til møder:

Indkaldelse foretages af sekretariatet på formandens foranledning, og skal være seniormedlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet.

Dagsorden:

Dagsordenen til de ordinære møder skal mindst indeholde:
1. Godkendelse af referat fra foregående møde.

2. Siden sidst.

3. Økonomi.

4. Meddelelser til:

Forretningsudvalg

Medlemmerne

Pressen

“Hallen”

5. Næste møde.

Referat:

Referat udføres af SU og udsendes via sekretariatet snarest efter mødets afholdelse til repræsentantskabet.

Afgørelser:

Alle afgørelser på Seniormødet og i SU træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Økonomi:

SU foretager de økonomiske dispositioner i henhold til godkendt budget.

Omkostninger ved arrangementer:

Arrangementer i SU, hvor udgiften ikke direkte kan henføres til budgettet, skal forelægges Økonomiudvalget. Såfremt udgifterne til enkeltstående arrangementer overstiger mere end 50% af SU´s budgetsaldo, skal arrangementet forelægges Forretningsudvalget.

Bemyndigelser:

Jvf. vedtægterne.

Således vedtaget i Forretningsudvalget den 21.04.1999.